Câu nào dưới đây trình bày không đúng về NST ở tế bào chân hạch?

Câu nào dưới đây trình bày không đúng về NST ở tế bào chân hạch?

A. Trong một số giai đoạn của chu kỳ tế bào, NST gồm có 2 chromatid

B. Mỗi NST bình thường chỉ có 1 tâm động

C. Trong thành phần hóa học của NST có protein

D. Có thể thấy được NST dưới kính hiển vi quang học khi tế bào chưa phân chia

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng