Câu nào không đúng khi nói về chuyển hóa vật chất trong tế bào?

Câu nào không đúng khi nói về chuyển hóa vật chất trong tế bào?

A. Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.      

B. Chuyển hóa vật chất chỉ diễn ra khi tế bào đang sinh trưởng.

C. Chuyển hóa vật chất luôn kèm theo chuyển hóa năng lượng.

D. Chuyển hóa vật chất bao gồm 2 mặt: đồng hóa và dị hóa.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng