Câu nào không đúng khi nói về khung xương tế bào?

Câu nào không đúng khi nói về khung xương tế bào?

A. Ở thực vật, khung xương tế bào là thành tế bào.

B. Khung xương tế bào giúp các tế bào động vật có được hình dạng xác định.

C. Khung xương tế bào là nơi neo đậu của các bào quan.

D. Khung xương tế bào được tạo thành từ các vi ống, vi sợi và sợi trung gian.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng