Câu nào không đúng khi nói về màng sinh chất?

Câu nào không đúng khi nói về màng sinh chất?

A. Trên màng sinh chất có nhiều loại prôtêin thực hiện các chức năng khác nhau như vận chuyển các chất, thụ thể thu nhận thông tin, dấu chuẩn nhận biết

B. Màng sinh chất có cấu tạo gồm 2 thành phần chính là phôtpholipit và prôtêin.        

C. Màng sinh chất có cấu trúc chủ yếu là phân tử prôtêin.        

D. Màng sinh chất có tính bán thấm và nhờ vậy, tế bào có thể thực hiện việc trao đổi chất một cách có chọn lọc với môi trường bên ngoài.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng