Câu nào không đúng trong các câu sau khi nói về cấu trúc phân tử ADN ở sinh vật:

Câu nào không đúng trong các câu sau khi nói về cấu trúc phân tử ADN ở sinh vật:

A. Ở các tế bào nhân thực, phân tử ADN có cấu trúc dạng mạch thẳng.

B. Ở các tế bào nhân sơ, phân tử ADN thường có cấu trúc dạng mạch vòng.  

C. Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi (mạch) pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô giữa các bazơ nitơ của các nuclêôtit.   

D. Liên kết hiđrô trong phân tử ADN là liên kết yếu, A liên kết với T bằng 3 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 2 liên kết hiđrô.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng