Câu nào sai trong những câu sau khi nói về hoạt tính và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất:

Câu nào sai trong những câu sau khi nói về hoạt tính và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất:

A. Hoạt tính của enzim có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ pH, chất ức chế, chất hoạt hoá, nồng độ cơ chất,..,

B. Mỗi enzim có thể xúc tác mọi loại phản ứng trong tế bào     

C. Với một lượng cơ chất xác định, khi nồng độ enzim càng cao thì hoạt tính của enzim càng tăng.  

D. Enzim có thể làm tăng tốc độ phản ứng lên hàng triệu lần 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng