Câu nào sau đây trình bày không đúng về ty thể?

Câu nào sau đây trình bày không đúng về ty thể?

A. Màng trong của chúng gấp nếp tạo thành cristae 

B. Chúng có vai trò tổng hợp ATP cho tế bào 

C. Chúng có màu xanh lục vì chứa nhiều cholorophyll 

D. Chúng có ở cả tế bào thực vật và động vật

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng