Câu sai trong các câu dưới đây là:

Câu sai trong các câu dưới đây là:

A. Các chất hữu cơ được phân giải dần để tạo ra năng lượng dưới dạng ATP dùng cho các hoạt động của tế bào

B. Động vật ăn thực vật để nhận năng lượng từ các chất hữu cơ. Năng lượng được chuyền trong chuỗi, lưới thức ăn và hệ sinh thái.

C. Năng lượng của sinh giới được bắt đầu từ ánh sáng mặt trời được cây xanh hấp thụ và được chuyển thành năng lượng hóa học trong các hợp chất hữu cơ. 

D. Vi sinh vật nhận năng lượng từ thực vật rồi chuyển sang cho động vật

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng