Cấu tạo bộ máy Goongi bao gồm:

Cấu tạo bộ máy Goongi bao gồm:

A. Các thể hình cầu có màng kép bao bọc

B. Các cấu trúc dạng hạt tập hợp lại

C. Các túi màng dẹt xếp chồng lên nhau và tách biệt nhau

D. Các ống rãnh xếp chồng lên nhau và thông với nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng