Cấu tạo của virus trần gồm có?

Cấu tạo của virus trần gồm có?

A. Axit nuclêic và capsit.

B. Axit nuclêic, capsit và vỏ ngoài

C. Axit nuclêic và vỏ ngoài

D. Capsit và vỏ ngoài.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng