Cấu trúc bậc 1 của prôtêin là như thế nào?

Cấu trúc bậc 1 của prôtêin là như thế nào?

A. Trình tự sắp xếp đặc thù của các loại axitamin trong chuỗi pôlypeptit.         

B. Các chuỗi pôlypeptit co xoắn lại hoặc gâp nếp.

C. Chuỗi pôlypeptit ở dạng xoắn lại hoặc gấp nếp tiếp tục co xoắn tạo nên cấu trúc không gian 3 chiều.

D. Prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong đó các đơn phân là axitamin.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng