Cấu trúc bậc 4 của prôtêin:

Cấu trúc bậc 4 của prôtêin:

A. Chỉ có ở một số lợi prôtêin, được hình thành từ 2 chuỗi pôlipeptit có cấu trúc khác nhau

B. Có tất cả các loại prôtêin

C. Chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit có cấu trúc bậc 3 giống nhau hoặc khác nhau.

D. Chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit có cấu trúc giống nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng