Cấu trúc của 1 axit amin phải có những thành phần cơ bản nào dưới đây:

Cấu trúc của 1 axit amin phải có những thành phần cơ bản nào dưới đây:

I. H3PO4                    IV. Nhóm -NH2

II. Nhóm – COOH      V. Gốc hiđrôcacbon

III. C5H10O4             VI. Bazơ nitric

A. II; III; IV

B. II; IV; V

C. I; III; VI

D. I; III; IV; V

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng