Cấu trúc của các loại cacbonhyđrat gồm:

Cấu trúc của các loại cacbonhyđrat gồm:

A. Gồm 3 nguyên tố hóa học: C, H, O nhưng có nhiều liên kết C-H và ít ôxy hơn.     

B. Gồm 4 nguyên tố hóa học C, H, O, N và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

C. Gồm 3 nguyên tố hóa học C, H, N và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

D. Cacbonhyđrat gồm 3 loại nguyên tố hóa học: C, H, O và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân: (CH2O)n

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng