Cấu trúc của lục lạp:

Cấu trúc của lục lạp:

I/ Có hai lớp màng bao bọc.

II/ Bên trong chứa chất nền cùng hệ thống các túi dẹt gọi là tilacôit.

III/ Các tilacôit xếp trồng nên nhau tạo thành cấu trúc gọi là grana.

IV/ Các grana trong lục lạp được nối với nhau bằng hệ thống màng.

V/ Trên màng tilacôit chứa nhiều diệp lục và enzim quang hợp. Trong chất nền của lục lạp còn có ADN và ribôxôm.

VI/ Có cấu trúc dạng túi được bao bọc bởi màng lipôprôtêin có chứa enzim thủy phân.

A. I, II, III, IV, V

B. I, III, IV, V

C. I, II, V, VI

D. II, III, IV, V, VI

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng