Cấu trúc của nhân tế bào nhân thực gồm:

Cấu trúc của nhân tế bào nhân thực gồm:

I/ Chưa có màng nhân ngăn cách giữa nhân và tế bào chất.

II/ Có dạng hình cầu với đường kính 5.10-6m.

III/ Được bao bọc bởi 2 lớp màng.

IV/ Bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc.

A. II, III

B. I, II, IV

C. III, IV

D. II, III, IV

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng