Cấu trúc của ti thể là:

Cấu trúc của ti thể là:

I/ Có hai lớp màng bao bọc, màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc tạo thành các mào.

II/ Trên mào có rất nhiều enzim hô hấp.

III/ Bên trong ti thể có chất nền chứa ADN và ribôxôm.

IV/ Bên trong chứa chất nền cùng hệ thống các túi dẹt gọi là tilacôit.

A. I, II, IV

B. I, II, III

C. I, IV

D. II, III

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng