Cấu trúc E có chức năng gì:

Cấu trúc E có chức năng gì:

A. Vận chuyển qua màng

B. Cố định PhotphoLipid

C. Thông thương giữa các tế bào

D. Cấu trúc nâng đỡ tế bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng