Cấu trúc hóa học của nước gồm:

Cấu trúc hóa học của nước gồm:

A. Ba nguyên tử Ôxy kết hợp với hai nguyên tử Hyđrô.

B. Hai nguyên tử Ôxy kết hợp với một nguyên tử Hyđrô bằng các liên kết cộng hóa trị.

C. Hai nguyên tử Ôxy kết hợp với hai nguyên tử Hyđrô.

D. Một nguyên tử Ôxy kết hợp với hai nguyên tử Hyđrô bằng các liên kết cộng hóa trị.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng