Cấu trúc nào đảm nhân chức năng trao đổi chất với môi trường:

Cấu trúc nào đảm nhân chức năng trao đổi chất với môi trường:

A. Màng tế bào

B. Tế bào chất

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng