Cấu trúc nào dưới đây không có trong tế bào sơ hạch?

Cấu trúc nào dưới đây không có trong tế bào sơ hạch?

A. Chiên mao

B. Ty thể

C. Ribosome

D. ARN

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng