Cấu trúc nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật?

Cấu trúc nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật?

A. Không bào 

B. Lục lạp 

C. Vách tế bào 

D. Cả B và C

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng