Cấu trúc nào sau đây có cấu tạo từ AND và Protein:

Cấu trúc nào sau đây có cấu tạo từ AND và Protein:

A. Ti thể

B. Roi

C. Trung tử

D. Chất nhiễm sắc

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng