Cấu trúc nào sau đây không có ở cấu tạo của tế bào vi khuẩn?

Cấu trúc nào sau đây không có ở cấu tạo của tế bào vi khuẩn?

A. Lưới nội chất

B. Màng sinh chất

C. Vỏ nhày

D. Lông và roi.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng