Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ?

Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ?

A. Tảo

B. Vi khuẩn, vi rút

C. Vi khuẩn

D. Vi rút

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng