Cấu trúc xoắn anpha của mạch pôlipeptit là cấu trúc không gian:

Cấu trúc xoắn anpha của mạch pôlipeptit là cấu trúc không gian:

A. Bậc IV

B. Bậc I

C. Bậc III

D. Bậc II

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng