Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp:

Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp:

A. cấy truyền phôi

B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo

C. dung hợp tế bào trần

D. nuôi cấy hạt phấn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng