Cấu trúc bậc 3 và bậc 4 của phân tử prôtêin:

Cấu trúc bậc 3 và bậc 4 của phân tử prôtêin:

A. Trình tự sắp xếp đặc thù của các loại axitamin trong chuỗi pôlypeptit.         

B. Chuỗi pôlypeptit ở dạng xoắn lại hoặc gấp nếp tiếp tục co xoắn tạo nên cấu trúc không gian 3 chiều và một prôtêin được cấu tạo từ một vài chuỗi pôlypeptit liên kết với nhau theo một cách nào đó.      

C. Chuỗi pôlypeptit co xoắn lại hoặc gấp nếp và một chuỗi prôtêin được cấu tạo từ một vài chuỗi pôlypeptit liên kết với nhau theo một cách nào đó.   

D. Phân tử prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong đó các đơn phân là axitamin.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng