Cấu trúc nào sau đây có chức năng vận chuyển có chọn lọc các chất vào ra tế bào:

Cấu trúc nào sau đây có chức năng vận chuyển có chọn lọc các chất vào ra tế bào:

A. Lizoxom

B. Màng nhân

C. Bộ máy Golgi

D. Màng sinh chất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng