Cấu trúc nào sau đây không có trong nhân tế bào

Cấu trúc nào sau đây không có trong nhân tế bào

A. Dịch nhân. 

B. Nhân con.

C. Bộ máy Golgi.

D. Chất nhiễm sắc.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng