Cellulose là một … được cấu thành bởi nhiều …

Cellulose là một … được cấu thành bởi nhiều …

A.  Carbohydrate, acid béo.

B. Đa phân tử, đường glucose.

C. Protein, acid amin.

D. Lipid, triglyceride.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng