Chức năng của lưới nội chất hạt là:

Chức năng của lưới nội chất hạt là:

A. Có nhiều loại enzim, phân hủy các chất độc hại đối với tế bào.     

B. Chuyên tổng hợp prôtêin của tế bào.

C. Tổng hợp lipit, chuyển hóa đường.

D. Tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào cũng như các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng