Chức năng nào dưới đây không phải của prôtêin?

Chức năng nào dưới đây không phải của prôtêin?

A. Quy định các đặc điểm hình thái,, cấu tạo của cơ thể            

B. Kháng thể bảo vệ cơ thể, tham gia vào chức năng vận động

C. Enzin xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào hoocmôn điều hòa quá trình trao đổi chất trong tế bào và trong cơ thể    

D. Có khả năng thực hiện nhân đôi để đảm bảo tính đặc trưng và ổn định của prôtêin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng