Chức năng nhận diện men ARNpolimerase thuộc về thành phần cấu trúc:

Chức năng nhận diện men ARNpolimerase thuộc về thành phần cấu trúc:

A. gen cấu trúc

B. do trình tự các nucleotit thuộc vùng khởi đầu

C. do vị trí vận hành

D. do mã mở đầu trong gen cấu trúc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng