Chọn đáp án hoàn thành câu sau đây: “Các phân tử Photpholipid trong màng sinh chất được sắp xếp theo kiểu………..hướng ra ngoài hai phía môi trường và Tế bào chất và……….hướng vào nhau:

Chọn đáp án hoàn thành câu sau đây: “Các phân tử Photpholipid trong màng sinh chất được sắp xếp theo kiểu………..hướng ra ngoài hai phía môi trường và Tế bào chất và……….hướng vào nhau:

A. Đầu kị nước/ Đuôi ưa nước

B. Đầu ưa nước/ Đuôi kị nước

C. Đầu ko phân cực/ Đuôi phân cực

D. Đuôi kị nước/ Đầu ưa nước

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng