Chọn câu sai: Khi sử dụng máy mài 2 đá ta cần chú ý các yêu cầu an toàn nào sau đây:

Chọn câu sai: Khi sử dụng máy mài 2 đá ta cần chú ý các yêu cầu an toàn nào sau đây:

A. Ngừng máy kịp thời khi phát hiện thấy các biểu hiện khác thường để kiểm tra

B. Đá mài mòn đến dưới độ cho phép phải thay thế đá mới (phần còn lại nhỏ hơn 3mm tính từ mép mặt bích trở lên)

C. Không được mài ở mặt đầu đá, khi mài phải cho vật mài tiếp xúc với mặt trụ đá một cách từ từ

D. Khe hở từ mép đá đến mép cữ tỳ 5mm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng