Chọn câu sai: Trong quá trình tự nhân đôi ADN:

Chọn câu sai: Trong quá trình tự nhân đôi ADN:

A. Men ADN polymerase III chỉ tham gia tổng hợp ADN trên mạch dẫn, ADN polymerase I chỉ tham gia tổng hợp ADN trên mạch chậm

B. Ligase nối tất cả các chỗ gián đoạn

C. Mồi ARN bị phân huỷ bởi RNAse H

D. Các lỗ hổng được lấp lại nhờ ADN polymerase I

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng