Chọn phương án phù hợp điền vào chỗ trống: Phần lớn các nguyên tố ..(1).. tham gia cấu tạo nên các đại phân tử ..(2).. còn các nguyên tố ..(3).. thường tham gia cấu tạo nên các enzim, vitamin…

Chọn phương án phù hợp điền vào chỗ trống: Phần lớn các nguyên tố ..(1).. tham gia cấu tạo nên các đại phân tử ..(2).. còn các nguyên tố ..(3).. thường tham gia cấu tạo nên các enzim, vitamin…

A. 1- vô cơ; 2-đa lượng; 3- hữu cơ

B. 1- vi lượng; 2- hữu cơ; 3- đa lượng

C. 1- vô cơ; 2- vi lượng; 3- hữu cơ

D. 1- đa lượng; 2-hữu cơ; 3- vi lượng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng