Chọn phương án phù hợp điền vào chỗ trống: Các nguyên tố vi lượng là những nguyên tố chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn ….. khối lượng cơ thể sống.

Chọn phương án phù hợp điền vào chỗ trống: Các nguyên tố vi lượng là những nguyên tố chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn ….. khối lượng cơ thể sống.

A. 0,01%

B. 1%

C. 0,1%

D. 0,001%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng