CHỌN CÂU SAI. Đặc điểm của khí đẩy Hidrocacbon là:

CHỌN CÂU SAI. Đặc điểm của khí đẩy Hidrocacbon là:

A. Không gây hại đến tầng ozon khí quyển

B. Giá thành rẻ

C. Không gây cháy nổ

D. Thường dùng là propan, butan và isobutan

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng