CHỌN CÂU SAI. Những hợp chất tạo hỗn hợp Ơtecti thường có nhóm chức:

CHỌN CÂU SAI. Những hợp chất tạo hỗn hợp Ơtecti thường có nhóm chức:

A. Ceton

B. Aldehyd.

C. Cacboxy

D. Phenol

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng