CHỌN CÂU SAI. Thành phần phổ biến của khí nén trong thuốc phun mù là:

CHỌN CÂU SAI. Thành phần phổ biến của khí nén trong thuốc phun mù là:

A. Cacbon dioxyd

B. Nitơ

C. Dinitơ oxyd

D. Nitơ dioxyd

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng