Chất diện hoạt thường dùng làm chất nhũ hóa và gây thấm vì có tác dụng:

Chất diện hoạt thường dùng làm chất nhũ hóa và gây thấm vì có tác dụng:

A. Làm tăng sức căng liên bề mặt 

B. Làm giảm sức căng liên bề mặt 

C. Làm tăng độ nhớt của môi trường phân tán 

D. Làm giảm độ nhớt của môi trường phân tán

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng