Chất điều hòa sinh trưởng nào sau đây làm sự già hóa là?

Chất điều hòa sinh trưởng nào sau đây làm sự già hóa là?

A. Ethylen

B. AIA

C. GA3

D. Cytokinin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng