Chất được tìm thấy nhiều trong vách tế bào thực vật là?

Chất được tìm thấy nhiều trong vách tế bào thực vật là?

A. Polysaccharide

B. Cholesterol

C. Phospholipid

D. Acid nucleic

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng