Chât hóa dẻo thường dùng trong vỏ nang là:

Chât hóa dẻo thường dùng trong vỏ nang là:

A. Sorbitol 

B. Glycerin

C. Ethanol 

D. A, B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng