Chất nào sau đây có thể được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?

Chất nào sau đây có thể được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?

A. Lipit

B. Prôtêin

C. Monosaccarit

D. Cả 3 chất được đưa ra

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng