Chất nền của lục lạp có màu sắc:

Chất nền của lục lạp có màu sắc:

A. màu đỏ

B. màu xanh

C. không màu

D. màu da cam

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng