Chất nền ngoại bào là:

Chất nền ngoại bào là:

A. Bên ngoài màng sinh chất của cá tế bào còn có thêm hợp chất được cấu tạo bằng peptiđôglican.   

B. Bên ngoài màng sinh chất của các tế bào có thêm các chất vô cơ và hữu cơ cấu tạo bằng glicôprôtêin            

C. Được cấu tạo bằng lớp phôtpholipit kép và prôtêin.

D. Bên ngoài màng sinh chất của các tế bào động vật có thêm các chất vô cơ và hữu cơ cấu tạo bằng glicôprôtêin.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng