Chất thường được làm chất hấp thụ là:

Chất thường được làm chất hấp thụ là:

A. Có hoạt tính hóa học mạnh

B. Có tính bốc hơi nhỏ 

C. Có tính bốc hơi nhỏ, chất có tính oxi hóa mạnh 

D. Chất có tính oxi hóa mạnh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng